Šta je građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je dokument na osnovu koga se može započeti gradnja građevinskog objekta. Građevinskom dozvolom se utvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevinski objekat na određenoj lokaciji.

Izdaje se na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat. Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje gređevinske dozvole:

– dostavi projekat za građevinsku dozvolu

– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu

– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom

– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

 

Dobijanjem građevinske dozvole takođe se stiče pravo da se sa kupcima potpiše kupoprodajni ugovor koji je moguće overiti kod notara.