U SLUČAJU KADA LICE KOJE JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE ŽELI DA SKLOPI BRAK SA LICEM KOJE IMA GRČKO DRŽAVLJANSTVO, POTREBNO JE SLEDITI SLEDEĆU PROCEDURU:

UKOLIKO SE BRAK SKLAPA U SRBIJI:

Lice koje je državljanin Republike Grčke je potrebno da pored važećeg pasoša (nije dovoljna samo lična karta) obezbedi u Grčkoj i sledeća dva dokumenta :

(1) Izvod iz matične knjige rodjenih („liksiarhiki praksi genisis“)

(2) Dozvolu za sklapanje braka („adia gamu“) u kojoj se pored toga da je lice slobodnog bračnog stanja navode i podaci osobe sa kojom namerava da sklopi brak, kao i mesto sklapanja braka.

Oba dokumenta je potrebno da budu u originalnoj verziji i na poledjini overena pečatom Apostil, od strane nadležnog organa u Grčkoj.

Dokumenta je potrebno zatim prevesti na srpski jezik i overiti od strane sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik u Republici Srbiji kako bi se zatim uz običnu fotokopiju pasoša i podnošenja originala na uvid  u nastavku podneli matičaru kod koga se venčanje zakazuje.

Na samom činu venčanja takodje je neophodno angažovanje tj. neophodno je prisustvo sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik koji budućem supružniku – grčkom državljaninu, na grčki jezik simultano prevodi tekst koji matičar izgovara prilikom samog čina venčanja.

Naravno, lice koje je državljanin Republike Srbije obezbedjuje svu legalnu dokumentaciju koja je potrebna za sklapanje braka prema zakonima R.Srbije.

UKOLIKO SE BRAK SKLAPA U GRČKOJ:


Lice koje je državljanin Republike Srbije je potrebno da pribavi sledeća dokumenta :

(1) izvod iz MKR

(2) uverenje o slobodnom bračnom stanju

(3) crkvenu krštenicu ukoliko će osim gradjanskog biti obavljeno i crkveno venčanje

Prva dva dokumenta je potrebno na poledjini overiti pečatom Apostille u sudu mesta gde je izdat originalni dokument (pogledaj overa Apostille), što za crkveni dokument nije potrebno učiniti jer se generalno dokumenta izdata od strane crkvenih organa ne overavaju Apostillom.

Dokumenta je nakon toga potrebno prevesti i propisno overiti od strane sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik i nakon toga podneti nadležnom organu odnosno matičaru u Grčkoj.

Na posletku, treba nepomenuti da postoji mogućnost da i državljani Srbije sklope medjusobni brak u Grčkoj, i to crkveni brak u grčkoj crkvi. Što se tiče potrebne dokumentacije za takvu vrstu sklapanja braka, uglavnom su potrebna dokumenta koja izdaju crkvene vlasti (krštenice i dr.) a za više detalja o tome možete se obratiti sudskom tumaču za grčki jezik Risti Rukovskom na e-mail adresu : rukovski@gmail.com