Umesto prigodnih povremenih i kratkoročnih aktivnosti, Matematičko društvo "Arhimedes", sprovodi osmišljene kontinuirane i dugoročne aktivnosti za mlade (prvenstveno za decu). U Beogradu, pa i širom Srbije, organizuju se razne veoma korisne aktivnosti za decu pred-školskog uzrasta i za mlade školskog uzrasta.

Te manifestacije i aktivnosti, neke veoma dobro osmišljene, po svojoj prirodi uglavnom su povremene, kratkoročne; dakle, posmatrano na širem planu vaspitanja i obrazovanja, manje-više ograničenog dometa i bez dužeg uticaja na decu, na mlade. Naravno, redovne škole su mesta gde takve aktivnosti treba da se realizuju kontinuirano i dugoročno. Koliko koja škola u tome uspeva, to je već drugo pitanje i o tome nećemo govoriti. Osim toga, sve je više (naročito u medijima) privlačnih ponuda za razne edukacije dece, ali o njihovom sadržaju takođe nećemo govoriti.

Međutim, postoje i neka druga mesta, neke malo drugačije škole, gde se kontinuirano, dugoročno i osmišljeno radi sa decom i za decu i to veoma uspešno. Imamo u vidu starije predškolce i učenike OŠ i SŠ, posebno one koji vole i dobro uče matematiku, a žele da obogate svoje matematičko znanje i postignu još više.

Jedno od takvih mesta jeste i Matematičko društvo "Arhimedes" iz Beograda, a pre svega, to je "Arhimedesova" matematička škola u Beogradu, zvanični naziv: "Arhimedesova" škola mladih matematičara ( popularna AŠMM ).

• Misija koju preko četiri decenije (45 godina) ostvaruje "Arhimedes", kroz široku lepezu svojih aktivnosti, jedinstvena je u Srbiji i predstavlja izuzetan podvig u našem školstvu (pa i društvu u celini), tim pre što se sve ostvaruje u teškim uslovima i bez adekvatne podrške društva. To je primer kako se kroz osmišljene i kontinuirane aktivnosti, čak i u neadekvatnim uslovima, može mnogo učiniti na unapređivanju matematičkog obrazovanja, širenju matematičke kulture i stručnoj podršci razvoju našeg matematičkog podmlatka.

Pošto njegove aktivnosti nisu parcijalne i ograničenog dometa, već kontinuirane i sa ma-sovnim obuhvatom učenika (na primer: oko 46.000 učenika u matematičkim školama, 23.500 na mate-matičkim turnirima, 470.000 učenika na takmičenju “Misliša” tokom 13 godina, preko 26.600 učesnika na dopisnoj i internet olimpijadi tokom 12 godina i dr.), omogućeno je velikom broju učenika da se na ovaj ili onaj način dugo druže sa matematikom, umesto da prihvate neke druge “vrednosti” koje nudi ulica, a često i pojedini mediji. U okviru takvih aktivnosti objektivnije se pronađu, vode i izdvoje i oni najbolji.
Stoga se i postižu poželjni, pa i izuzetni rezultati

A rezultati su zaista impozantni i to u svim sektorima rada (popularizacija matema-

tike, matematičke škole, takmičenja, stručno usavršavanje nastavnika, jedinstvena biblioteka, stvaranje i izdavanje publikacija). Na primer, nosioci nagrada i drugih priznanja na matematičkim takmičenjima svih vrsta i nivoa, uključujući i međunarodna, dodatno su i po nekoliko godina (neki čak i 10-12 godina) učili i kod "Arhimedesa" (kako pre upisa u Matematičku gimnaziju, tako i upore-do sa pohađanjem iste), pa su tu svakako nešto i naučili, tj. obogatili svoje matematičko znanje.

Konkretno, tokom poslednjih 20 godina 80% svih medalja na međunarodnim matematičkim takmičenjima osvojili su "Arhimedesovci".
Visok stručni nivo i kvalitet bitne su karakteristike svih aktivnosti. "Arhimedes" kao saradnike okuplja istaknute nastavnike iz OŠ i SŠ, naše i strane stručnjake sa univerziteta i drugih institucija, prvenstveno entuzijaste. "Arhimedes" radi tokom cele godine i svakog dana, može se reći "od jutra do sutra", kao pravi "matematički dragstor". Po mnogo čemu "Arhimedes" je jedinstvena institucija na našim prostorima, pa i šire – pravo "čudo u našem vremenu" (kako je nedavno napisao jedan univerzitetski profesor). To je kod nas najveći centar okupljanja ljubitelja matematike (prvenstveno mladih) i to tokom cele godine.

Neke stručne aktivnosti prvi je kod nas osmislio i realizovao "Arhimedes", a danas ih i drugi široko primenjuju u praksi.

Nažalost, veliki deo javnosti ne zna za sve to, a uz to zaboravlja se da je ulaganje u pravo znanje mladih najbolja investicija. Podstiču se i plasiraju neke druge "vrednosti"! Čini nam se da rad za opšte dobro i pozitivna edukacija naroda nisu više u modi.• U septembru počinje nova "Arhimedesova" školska godine, pa očekujemo da se ljubitelji matematike blagovremeno uključe u "Arhimedesovu" školu mladih matematičara (AŠMM). Konkurs za školsku 2018/2019. godinu biće objavljen 01.09.2018. Uslovi nisu bitnije menjani nekoliko godina i mogu se videti na "Arhimedesova" sajtu: www.arhimedes.rs. Prijavljivanje za "Arhimede-sovu" školu može se vršiti od 01.09.2018. god.

"Arhimedesova" škola mladih matematičara (AŠMM) u Beogradu je pravo mesto za učenike svih uzrasta koji vole matematiku i žele da obogate svoje matematičko znanje. To je škola koja radi u kontinuitetu već pune 44 godine, a sledi upis 45. generacije đaka-ljubitelja matematike.

Evo nekoliko bitnih informacija o toj školi. Nastava je subotom ili nedeljom pre podne, čak na nekoliko lokacija. Pored standardnog programa A (za sve uzraste, počev od starijih predško-laca), za 48. raz. OŠ i 1 - 4. raz. SŠ nudi se i povišeni program B (za koji se polaže i prijemni test). Posebno, za srednjoškolce-kandidate za ekipe Srbije na međunarodnim matematičkim takmi-čenjima – postoji i specijalni program B* (Olimpijska grupa), a realizovaće se ako bude dovoljan broj zainteresovanih kandidata. Nastava je po razredima. Prilikom upisa svaki učenik će dobiti raspored nastave za celu školsku godinu. Na kraju školske godine svi učenici rade završni test.

U "Arhimedesovoj" školi matematika je lepa! .

"Arhimedes" postavlja temelje na kojima dalje i drugi mogu lakše da grade!

U "Arhimedesovoj" školi matematika nije samo računanje, već mnogo više od toga: to je kompletna matematika (za određeni uzrast). "Arhimedesova" škola je škola mišljenja.

Neke specifičnosti "Arhimedesove" škole: ima sve karakteristike jedne ozbiljne škole, upis je po konkursu, nastava je tokom cele školske godine, učenici dobijaju uverenje-sertifikat o pohađanju škole, polažu završni ispit (test), dodeljuju im se nagrade sa diplomama i pohvale za uspeh na završnom testu, nastavničko veće škole čine odlični nastavnici (od učitelja do prof. univerziteta), obezbeđeni su radni materijali i knjige za učenike, na raspolaganju učenicima i nastavnicima je jedinstvena "Arhimedesova" biblioteka, vodi se odgovarajuća pedagoška i ostala dokumentacija.

Cena je povoljna (s beneficijama za najuspešnije učenike).

Znači, nije to, kako obično biva, održe se časovi, roditelji plate i time je sve gotovo.

"Arhimedesova" škola je nešto sasvim drugo i kod nas jedinstveno (po mnogo čemu), a rezultati su izvanredni (pogotovo, ako se i đaci potrude).

Nažalost, sve to u medijima nije dovoljno propraćeno i podržano.

Zapaža se da u medijima nema ravnopravnog tretmena svih koji uspešno rade u nekoj obla-sti, što je donekle i razumljivo (s obzirom na odnose u društvu). Stoga od naših dosadašnjih učenika i drugih prijatelja očekujemo da šire misiju "Arhimedesa" u školama, preko svojih drugara

i društvenih mreža.

• Sve u vezi sa našom školom može se saznati i na našem sajtu www.arhimedes.rs (Škole i kursevi). Inače, na sajtu ima mnogo raznih zanimljivih informacija. Neke informacije se objavlju-
ju i na fejsbuk stranici "Arhimedesa": www.facebook.com/arhimedes.rs

Mi iz "Arhimedesa" (saradnici) smatramo da je ovo od interesa i za širu javnost, pa zato ovaj tekst i objavljujemo. Prosto, hteli smo da skrenemo pažnju javnosti da postojimo i obavljamo (na širem planu) nešto veoma korisno za društvo. A da li će nas i na koji način neko podržati (javno) – unapred ne znamo. Na eventualnoj podršci unapred se zahvaljujemo. Izvinjavamo se zbog dužine ovog teksta.

• Inače, sve ovo radimo s dobrom namerom, jer mi smo prosvetni radnici i sve što činimo je za dobrobit dece uopšte, a posebno, što želimo da doprinesemo unapređivanju matematičkog obrazovanja mladih, jer je matematika (šire gledano) svakako najvažnija poluga svekolikog napretka društva (naročito: naučnog, tehničko-tehnološkog i ekonomskog razvitka), ona i njen stil mišljenja sve više postaju sastavni deo opšte kulture savremenog čoveka.

LJubiteljima matematike poručujemo da su dobro došli u "Arhimedesovu" školu!

S poštovanjem,

Nastavničko veće "Arhimedesove" škole

u okviru Matematičkog društva "Arhimedes", Beograd, Dečanska 6
www.arhimedes.rs Tel. (011) 3245-382