Uslovi korišćenjaUslovi korišćenja


Web sajt
Web sajt www.yellowpages.rs, kao i publikacije koje izdaje kompanija Yellow Pages  sa sedištem u Beogradu su vlasništvo iste. Korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da ste saglasni sa pravilima kompanije koja se mogu menjati po potrebi i bez prethodnog obaveštenja. 

Korišćenje sadržaja
Sajt www.yellowpages.rs sadrži informacije o pravnim licima, tekstove, fotografije, dizajn, grafiku, video spotove kao i druge materijale i efekte koji su zaštićeni autorskim pravom čiji je korisnik Yellow Pages ili treće lice.
Sve informacije su vlasništvo privatnih ili pravnih lica. 
Sve informacije sadrže oglase na sajtu, a predviđene su za pregledanje u privatne ili poslovne svrhe. Sva druga korišćenja uključujući bez ograničenja prepravke, brisanje, prepisivanje, prikazivanje u javnosti, kopiranje, ili bilo koja druga radnja koja nije pismeno odobrena od strane Yellow Pages su zabranjena. Materijal koji se nalazi na sajtu ne sme da se koristi u svrhe telemarketinga, direktnog marketinga, komercijalnog, masovnog slanja pošte raznih predstavnika ili spamovanje.
Ukoliko postoji bilo kakva dozvola za korišćenje sadržaja sajta, ona ni u kom slučaju ne uključuje korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu. Yellow Pages je u potpunosti isključen iz politike i ne pripada ni jednoj političkoj partiji. Yellow Pages posluje isključivo sa privrednicima, a kao servis služi čitavoj javnosti. Yellow Pages čini sve napore da informacije koje prezentuje budu tačne i na vreme ažurirane i postavljene na sajt. Yellow Pages dobija informacije iz raličitih izvora, te nema potpunu kontrolu nad tačnosti informacija u vreme kada se one koriste. Samim tim ne može u potpunosti garantovati tačnost i ograđuje se od odgovornosti za tačnost sadržaja.  Yellow Pages zadržava pravo izmene cena oglašavanja bez prethodne najave, kao i izgleda i funkcionalnosti sajta, ponuda proizvoda, servisa i izdavanja publikacija.  Yellow Pages zadržava pravo, diskretno bez obaveza, da popravi ili ispravi greške ili dvosmisleno napisane reči u delu obaveštenja o proizvodu, usluzi ili servisu, imajući nameru da informacije budu tačne i ažurirane na vreme ali ne odgovara za eventualne greške ili netačnosti.

Yellow Pages ne garantuje za proizvode ili usluge koji se oglašavaju na web sajtu ili u publikaciji. Vaše je pravo da proverite sve usluge ili proizvode. Yellow Pages predlaže da pogledate Preporuke na sajtu za svaku firmu koju pretražujete. Takođe, ni tada Yellow Pages ne garantuje za tačnost informacija, ali se možete osloniti na sopstveno istraživanje koje dobijate od potrošača koji su koristili tražene proizvode ili usluge.
Servis ili proizvod koji prezentuje Yellow Pages je "u viđenom stanju" ("as is") bez garancija sa strane Yellow Pages.
Yellow Pages ne snosi odgovornost za razultat ili bilo koji gubitak nastao pri kontaktu sa kompanijama pronađenim na sajtu www.yellowpages.rs, bilo to direktno, indirektno ili linkom sa nekim drugim sajtom na Internetu.

Autorsko Pravo - Copyright
Yellow Pages ne prihvata odgovornost da kontroliše trademarks, copyright ili prava trećih lica. Yellow Pages može u nekim momentima diskretno isključiti, suspendovati ili zabraniti prezentovanje proizvoda ili usluga članovima koji prekorače pravilo o autorskom ili bilo kom drugom pravu drugih članova na sajtu.
Ako verujete da Vaš pravno zaštićen materijal koristi treće lice, koje nije autorizovano za korišćenje istog, možete nas kontaktirati i priložiti dokaze koje posedujete. Yellow Pages će pomoći da stupite u kontakt sa pravnim savetnikom i preporukama.
Sve nesporazume treba rešavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a tek ukoliko ne mogu da se reše sporazumno, nadležan je trgovinski sud u Beogradu.

Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava Yellow Pages. Ni jedan deo ovoga sajta ili publikacije, uključujući naziv, znakove i autorska prava koja su upisana u registar kod Saveznog zavoda za Intelektualnu svojinu u Beogradu,
Yellow Pages, Pages, Preporuke, Ako nije ovde možda i ne postoji, Košta malo znači mnogo, Yellow direct email marketing, Brand Name Index, Klasifikacioni sistem po delatnosti i abecedi, ne sme biti reprodukovan u bilo kom obliku ili na bilo koji način.
Za svako nedozvoljeno korišćenje ovoga sajta i Yellow Pages publikacija, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja u sličnim publikacijama ili internetu, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, smatraće se kao povrede žigova, pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.

Uslovi oglašavanja
Svaki upis u Yellow Pages sajt, registrovanje, svako preuzimanje profila firme i administracija istih se smatra oglasnom porukom ili oglašavanjem na sajtu.
Komitentom se smatra firma i/ili njen predstavnik koji upiše i/ili administrira podatke o firmi. Podatke koje postavi na profil svoje firme da predstavlja preko Yellow Pages-a i koji se nalaze na ovom sajtu očekuje se da budu tačni i bez anonimnog predstavljanja firmi, proizvoda ili usluga. Yellow Pages objavljuje samo informacije koje komitent postavi sam, direktno ili indirektno (pošalje u redakciju ili sam dodaje i administritra na Yellow Pages sajtu).

Komitent putem administracije profila preko sajta, telefonskim pozivom, e-mailom, dopisom ili lično garantuje ispravnost i verodostojnost podataka i oglasnih poruka i odobrava Yellow Pages-u da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, prevoditi, prenositi, distribuirati, uključujući Internet, publikacije, telefonsko davanje informacija kroz info centar, kroz sistem preporuka, objavljivanje kroz kreditni biro ili informisanje i kontaktiranje e-mailom, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.

Takođe, garantuje da materijal i oglasne poruke koje je dao ili postavio u Yellow Pages radi oglašavanja (reklamiranja) nisu u suprotnosti sa zakonom, te da on ima sve potrebne dozvole i odobrenja za izvršavanje poslova iz istog, a tvrdi da je sa autorima teksta, slika, idejnih rešenja, oglasnih poruka i sl. koje je postavio ili dao Izdavaču za dizajn i objavljivanje na Internetu, regulisao pitanje autorskih prava i da u tom pogledu Yellow Pages prema autorima nema nikakvih obaveza.

Sve strane su saglasne da će autorsko pravo na dizajn koji je pripremio Yellow Pages za publikaciju i/ili Internet ostati njegova svojina, te da će informacije, oglasi, video oglasi, web sajt, i sve drugo što je Yellow Pages pravio biti autorsko pravo Yellow Pages-a, i ne mogu biti emitovani i reprodukovani bez njegovog pristanka.

U slučaju prikazivanja brendova, Komitent garantuje da je ovlašćeni predstavnik ili zastupnik predmetnog brenda.

Komitent se obavezuje da uz oglasnu poruku u Yellow Pages dostavi i popunjenu i overenu deklaraciju (Član 11 Zakona o oglašavanju).

Yellow Pages ne prezentuje lične informacije već proizvode i usluge firmi kao i same firme i stalno prati statistike poseta i potrebe korisnika sajta. Na ovaj način Yellow Pages može informisati oglašivače o poseti njihovoj profil strani ili statistici pretrage kada su u pitanju određeni proizvodi ili usluge. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem kontakt forme.

Yellow Pages ne prodaje ni jedan deo sadržaja sajta (informacije) trećim licima u svrhe telemarketinga, marketinga ili komercijalnih e-mail kampanja i dr.
Yellow Pages zadržava pravo slanja informacija o svakoj firmi, proizvodima ili uslugama drugim firmama ili pojedincima na zahtev komitenata, i tom prilikom ne objavljuje informacije o firmi za koje ne dobije odobrenje. Sve informacije su u arhivi i služe isključivo za unapređenje prodaje proizvoda ili servisa koje prezentujemo.

Postavljanjem informacija i materijala u Yellow Pages bazu i sajt www.yellowpages.rs ugovorom o oglašavanju, putem besplatnog upisa preko sajta, telefona, dopisom ili lično garantujete ispravnost i verodostojnost podataka i odobravate kompaniji Yellow Pages da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, menjati, prevoditi, prenositi, distribuirati, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija, a neće biti objavljen materijal koji ne odgovara uredničkoj politici Yellow Pages-a (korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, konkurencija Yellow Pages-u, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu) i ako nije u skladu sa uslovima korišćenja sajta www.yellowpages.rs. Takođe, ovim se odričete i prenosite sva prava na objavljen sadržaj u korist Yellow Pages Beograd.

Ukoliko se desi da prilikom pretraživanja ovog sajta naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavestite o istim putem kontakt forme.

Obaveštenje za građane Evropske Unije i Srbije
Izjavljujemo da, ukoliko se na ovom sajtu u bilo kom obliku nađu neki lični podaci građana Evropske Unije ili Srbije, oni su na sajt dospeli bez namere i znanja vlasnika sajta i on za njih ne snosi nikakvu odgovornost niti obavezu da vodi računa o tim podacima niti o zaštiti privatnosti lica koja su podatke ostavila niti obavezu njihove zaštite ili uklanjanja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem online kontakt forme.